Tên sách: Bài tập môn Pháp luật ngân hàng

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2017
Chủ đề: Luật ngân hàng
Tóm tắt:
Phân loại: 346.597082; BAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập môn Pháp luật ngân hàng : Tài liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên HVNH - Lưu hành nội bộ / Khoa Luật .- H. : Học viện Ngân hàng , 2017 .- 55 tr. ; 27 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052005 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng