Tên sách: Bài tập & bài giải Thanh toán quốc tế

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Thống kê; 2014
Tóm tắt:
Phân loại: 332.175076; BAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập & bài giải Thanh toán quốc tế / Nguyễn Văn Tiến chủ biên; Nguyễn Thị Hồng Hải,... biên soạn .- H. : Thống kê , 2014 .- 627 tr. ; 21 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052010 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng