Tên sách: Accounting information systems

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Hurt, Robert L.
Thông tin xuất bản: Boston; McGraw-Hill Irwin; 2008
Chủ đề: Accounting
Phân loại: 657.0285; HUR
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Accounting information systems : Basic concepts and current issues / Robert L. Hurt .- Boston : McGraw-Hill Irwin , 2008 .- xx, 343 p. ; 27 cm .- 9780073195551
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.006174 | Kho Ngoại Văn | Sẵn sàng