Tên sách: Microsoft Office Excel 2010 phần nền tảng

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Nguyễn Hoà Anh
Chủ đề: Phần mềm excel
Tóm tắt:
Phân loại: 005.52; NGA
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Microsoft Office Excel 2010 phần nền tảng : Nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS / Nguyễn Hoà Anh .- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2013 .- 126 cm ; 28 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052015 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng