Tên sách: Bài tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2019
Tóm tắt:
Phân loại: 335.5076; BAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam .- H. : Học viện Ngân hàng , 2019 .- 180 tr. ; 27 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052068 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng