Tên sách: Bài tập những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa mác-LêNin (I)

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2018
Tóm tắt:
Phân loại: 335.4076; BAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa mác-LêNin (I) .- H. : Học viện Ngân hàng , 2018 .- 184 tr. ; 27 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052069 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng