Tên sách: Bài tập Tin học Đại cương

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Phan Thanh Đức
Thông tin xuất bản: H.; Dân trí; 2020
Chủ đề: Tin học
Tóm tắt:
Phân loại: 004.076; PHD
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập Tin học Đại cương / Phan Thanh Đức chủ biên .- H. : Dân trí , 2020 .- 60 tr. ; 27 cm
Không có có bản số trong Thư viện
5 / 5 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052080 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.052081 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.052082 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.052083 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.052084 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng