Tên sách: Bóng chuyền

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Klesep, Iu.N.
Thông tin xuất bản: H.; Thể dục Thể thao; 1997
Chủ đề: Bóng chuyền
Tóm tắt:
Phân loại: 796.325; KLE
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bóng chuyền / Iu.N.Klesep, A.G.Airianx chủ biên; Đinh Lẫm, ... dịch; Phan Hồng Minh, Nguyễn Quang Hưng hiệu đính .- H. : Thể dục Thể thao , 1997 .- 556 tr. ; 21 cm
Không có có bản số trong Thư viện
10 / 10 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • BNS.008713 | Thư viện Bắc Ninh | Sẵn sàng
  • BNS.008714 | Thư viện Bắc Ninh | Sẵn sàng
  • PYS.017242 | Thư viện Phú Yên | Sẵn sàng
  • PYS.017243 | Thư viện Phú Yên | Sẵn sàng
  • SV.052122 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.052123 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.052124 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.052125 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.052126 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.052127 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng