Tên sách: Bài tập môn Pháp luật ngân hàng

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2019
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 346.597082; BAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập môn Pháp luật ngân hàng : Tài liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên HVNH - Lưu hành nội bộ .- H. : Học viện Ngân hàng , 2019 ; 27 cm
Không có có bản số trong Thư viện
Không có bản in trong thư viện