Tên sách: Ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do đến giá cổ phiếu doanh nghiệp ngành thủy sản Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Phạm Khánh Huyền
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Cổ phiếu
Tóm tắt:
Phân loại: 382.09597; PHH
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do đến giá cổ phiếu doanh nghiệp ngành thủy sản Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Khánh Huyền; Trần Anh Tuấn hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 50 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • TC.000939 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng