Tên sách: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần công nghệ Trường Anh

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Phạm Thùy Trang
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 658.15; PHT
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần công nghệ Trường Anh : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thùy Trang; Bùi Thị Mến hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 69 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • TC.000977 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng