Tên sách: Các giải pháp tài chính nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 658.15; PHT
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các giải pháp tài chính nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông : Khóa luận tốt nghiệp / Phan Thị Thanh Thủy; Nguyễn Thị Tuyết Lan hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 87 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • TC.001005 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng