Tên sách: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Công Đoàn Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Kế toán chi phí
Tóm tắt:
Phân loại: 657.8; NGH
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Công Đoàn Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Huyền; Ngô Thị Thu Hương hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 127 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • KT.001254 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng