Tên sách: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần ONOFF

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Kế toán bán hàng
Tóm tắt:
Phân loại: 657.839; NGT
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần ONOFF : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tuyết; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 117 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • KT.001255 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng