Tên sách: Áp dụng mô hình năm áp lực cạnh tranh của M. Porter để phân tích và đề xuất chiến lược cạnh tranh tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Áp lực cạnh tranh
Tóm tắt:
Phân loại: 658.4012; HOT
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Áp dụng mô hình năm áp lực cạnh tranh của M. Porter để phân tích và đề xuất chiến lược cạnh tranh tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS : Khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Phương Thảo; Phạm Quốc Khánh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 85 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • QT.000490 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng