Tên sách: Ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến chất lượng thông tin kế toán tại Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: IFRS
Tóm tắt:
Phân loại: 657.1; PHL
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến chất lượng thông tin kế toán tại Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Phùng Thị Thư Linh; Hoàng Thị Hồng Vân hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 78 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • KT.001204 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng