Tên sách: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways Joint Stock Company

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Đỗ Lan Chi
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Kế toán
Tóm tắt:
Phân loại: 657.1; DOC
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways Joint Stock Company : Khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Lan Chi; Lê Thị Thu Hà hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 113 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • KT.001365 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng