Tên sách: Auditing accounts payable for trade creditors in financial statements by KPMG Company Limited

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Hoang Thuy Linh
Thông tin xuất bản: H.; Banking Academy; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 657.45; HOL
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Auditing accounts payable for trade creditors in financial statements by KPMG Company Limited : Graduation Thesis / Hoang Thuy Linh; Le Van Luyen supervisor .- H. : Banking Academy , 2021 .- 95 p. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • KT.001356 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng