Tên sách: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng Ngân hàng số tại Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Hoàng Thị Lệ
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Ngân hàng số
Tóm tắt:
Phân loại: 332.178; HOL
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng Ngân hàng số tại Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Lệ; Tạ Thanh Huyền hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 85tr. ; 29 cm
Không có bản in trong thư viện