Tên sách: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Lê Phương Thảo
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Tín dụng
Tóm tắt:
Phân loại: 332.12; LET
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Phương Thảo; Đào Thị Thanh Tú hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 86tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NH.001714 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng