Tên sách: Chất lượng dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Loại hình tài liệu:: Luận văn
Tác giả: Đào Khánh Vân
Thông tin xuất bản: H.; Học viện ngân hàng ; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 332.17; ĐAV
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Chất lượng dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế / Đào Khánh Vân ; Nguyễn Văn Hà hướng dẫn .- H. : Học viện ngân hàng , 2021 .- 107tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • LV.004526 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng