Tên sách: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2020
Chủ đề: Rủi ro thanh khoản
Tóm tắt:
Phân loại: 322.17; CAC
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam : Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Đỗ Thu Hằng chủ nhiệm; Tạ Thanh Huyền, ... thành viên .- H. : Học viện Ngân hàng , 2020 .- 81 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000639 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng