Tên sách: Đào tạo viên chức theo vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng viên chức tại Học viện ngân hàng

Loại hình tài liệu:: Đề tài NCKH
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Vị trí việc làm
Tóm tắt:
Phân loại: 378.11; DAO
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đào tạo viên chức theo vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng viên chức tại Học viện ngân hàng : Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Trần Ngọc Tiến chủ nhiệm; Trần Thị Hồng Diệp, ... thành viên .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 66 tr. ; 29 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000636 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng