Tên sách: Các nhân tố tác động tới tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 657.458; NGH
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố tác động tới tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam : Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Nguyễn Bảo Huyền chủ nhiệm; Nguyễn Minh Phương, Hoàng Sơn thành viên .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 69 tr. ; 29 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000623 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng