Tên sách: Develop logistics system to meet the requirements arising from e-commerce industry in Vietnam

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Tran Thi Van Anh
Thông tin xuất bản: H.; Banking Academy; 2021
Chủ đề: Logistics
Tóm tắt:
Phân loại: 388.044; TRA
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Develop logistics system to meet the requirements arising from e-commerce industry in Vietnam : Graduation Thesis / Tran Thi Van Anh; Nguyen Thi Thanh Tan supervisor .- H. : Banking Academy , 2021 .- p. ; 29 cm
Không có bản in trong thư viện