Tên sách: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Doanh nghiệp
Tóm tắt:
Phân loại: 658.1511; COS
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam : Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Lê Văn Luyện chủ nhiệm; Ngô Thị Thu Hương, ... thành viên .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 124 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000637 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng