Tên sách: Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hệ thống ngân hàng Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Dịch Covid-19
Tóm tắt:
Phân loại: 332.1; DAN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hệ thống ngân hàng Việt Nam : Đề án khoa học & công nghệ cấp Bộ năm 2020 / Phạm Thị Hoàng Anh chủ nhiệm; Phạm Mạnh Hùng, ... thành viên .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 160 tr. ; 29 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000613 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng