Tên sách: Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Loại hình tài liệu:: Luận văn
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 332.12; NGN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế / Nguyễn Thị Nhung; Hà Thị Sáu hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 114 tr. ; 29 cm
Không có bản in trong thư viện