Tên sách: Các nhân tố tác động đến động lực và kết quả học tập của sinh viên – Nghiên cứu thực nghiệm từ Học viện Ngân hàng

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Sinh viên
Tóm tắt:
Phân loại: 378.17; LEN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố tác động đến động lực và kết quả học tập của sinh viên – Nghiên cứu thực nghiệm từ Học viện Ngân hàng : Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 / Lê Thị Quỳnh Nhung chủ nhiệm; Lê Văn Hùng thư ký .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 55 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000619 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng