Tên sách: Back to basics: Cryptocurrency investing

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Danial, Kiana
Thông tin xuất bản: Hoboken; John Wiley & Sons; 2019
Chủ đề: Bitcoin
Tóm tắt:
Phân loại: 332.63; DAN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Back to basics: Cryptocurrency investing / Kiana Danial .- Hoboken : John Wiley & Sons , 2019 .- 181 p. ; 18 cm .- 9781119551331
Không có có bản số trong Thư viện
3 / 3 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.006976 | Phòng ITP | Sẵn sàng
  • NV.006977 | Phòng ITP | Sẵn sàng
  • NV.006978 | Phòng ITP | Sẵn sàng