Tên sách: Back to basics: Insurance

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Hungelmann, Jack
Thông tin xuất bản: Hoboken ; John Wiley & Sons ; 2018
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 368; HUN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Back to basics: Insurance / Jack Hungelmann .- Hoboken : John Wiley & Sons , 2018 .- 216 p. ; 18 cm .- 9781119472698
Không có có bản số trong Thư viện
3 / 3 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.006979 | Phòng ITP | Sẵn sàng
  • NV.006980 | Phòng ITP | Sẵn sàng
  • NV.006981 | Phòng ITP | Sẵn sàng