Tên sách: Designing online learning with Flash

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Moore, David Richard
Thông tin xuất bản: San Francisco; Pfeiffer; 2009
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 371.334; MOO
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Designing online learning with Flash / David Richard Moore .- San Francisco : Pfeiffer , 2009 .- 299 p. ; 24 cm .- 9780470322635
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.006987 | Phòng ITP | Sẵn sàng