Tên sách: Determinants of profitability in Vietnamese commercial banks

Loại hình tài liệu:: Luận văn
Tác giả: Do Thanh Huyen
Thông tin xuất bản: H.; Banking Academy; 2020
Chủ đề: Commercial banks
Tóm tắt:
Phân loại: 332.12; DOH
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Determinants of profitability in Vietnamese commercial banks : Master thesis / Do Thanh Huyen; Tran Ngoc Mai supervisor .- H. : Banking Academy , 2020 .- 110 p. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • ISB.000122 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng