Tên sách: Diversifications and bank performance of Vietnamese commercial banks

Loại hình tài liệu:: Luận văn
Tác giả: Tran Thao Linh
Thông tin xuất bản: H.; Banking Academy; 2020
Chủ đề: Banking activities
Tóm tắt:
Phân loại: 332.12; TRL
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Diversifications and bank performance of Vietnamese commercial banks : Master thesis / Tran Thao Linh; Le Hai Trung supervisor .- H. : Banking Academy , 2020 .- 55 p. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • ISB.000124 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng