Tên sách: Đánh giá các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Nguyễn Thùy Linh
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Kinh doanh
Tóm tắt:
Phân loại: 332.17; NGL
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đánh giá các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thùy Linh; Phạm Hồng Linh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 80 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NH.001707 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng