Tên sách: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Rủi ro tín dụng
Tóm tắt:
Phân loại: 332.12; PHA
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Lan Ngọc Ánh; Phạm Hồng Linh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 82 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NH.001702 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng