Tên sách: Áp dụng mô hình Camels trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Đào Thị Hoa
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Mô hình Camels
Tóm tắt:
Phân loại: 332.64; DAH
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Áp dụng mô hình Camels trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu : Khóa luận tốt nghiệp / Đào Thị Hoa; Đào Thị Thanh Tú hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 84 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NH.001705 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng