Tên sách: Application of capital asset pricing model (capm) in analysis of listed retail stocks on the Vietnam stock market

Loại hình tài liệu:: Luận văn
Tác giả: Nguyen Thi Mai Trang
Thông tin xuất bản: H.; Banking Academy; 2020
Chủ đề: Capital asset
Tóm tắt:
Phân loại: 332.632; NGT
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Application of capital asset pricing model (capm) in analysis of listed retail stocks on the Vietnam stock market : Master thesis / Nguyen Thi Mai Trang; Tran Thi Xuan Anh supervisor .- H. : Banking Academy , 2020 .- 93 p. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • ISB.000125 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng