Tên sách: Company analysis and Valuation of pfizer inc., Novartis ag, sanofi and Glaxosmithkline

Loại hình tài liệu:: Luận văn
Tác giả: Trinh Huong Giang
Thông tin xuất bản: H.; Banking Academy; 2020
Chủ đề: Doanh nghiệp
Tóm tắt:
Phân loại: 658.15; TRG
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Company analysis and Valuation of pfizer inc., Novartis ag, sanofi and Glaxosmithkline : Banking Academy / Trinh Huong Giang; Nguyen Thi Hoai Thu supervisor .- H. : Banking Academy , 2020 .- 87 p. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • ISB.000115 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng