Tên sách: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử techcombank của khách hàng cá nhân tại Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả: Nguyễn Quang Tân
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2019
Tóm tắt:
Phân loại: 332.178; CAC
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử techcombank của khách hàng cá nhân tại Việt Nam / Nguyễn Quang Tân, Trần Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Phương Linh...; Vũ Thị Kim Chi hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2019 .- 103 tr. ; 29 cm
Không có bản in trong thư viện