Tên sách: Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng dạy các học phần chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán tại Học viện Ngân hàng

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng ; 2019
Tóm tắt:
Phân loại: 371.1; DAN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng dạy các học phần chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán tại Học viện Ngân hàng / Trần Thị Thái Hà...; Hoàng Thanh Huyền hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2019 .- 88 tr. ; 29 cm
Không có bản in trong thư viện