Tên sách: Business analytics

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả:
Thông tin xuất bản: New York ; McGraw-Hill Education; 2021
Chủ đề: Business
Tóm tắt:
Phân loại: 658.4013; BUN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Business analytics : Communicating with numbers / Sanjiv Jaggia,... .- New York : McGraw-Hill Education , 2021 .- 662 p. ; 28 cm .- 9781260576016
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007059 | Phòng ITP | Sẵn sàng