Tên sách: Business analytics (ebook)

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả:
Thông tin xuất bản: New York ; McGraw-Hill ; 2020
Chủ đề: Business
Tóm tắt:
Phân loại: 658.4013; BUN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Business analytics (ebook) / Sanjiv Jaggia,... .- New York : McGraw-Hill , 2020 .- p. ; cm .- 9781260590531
Không có có bản số trong Thư viện
Không có bản in trong thư viện