Tên sách: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành kế toán - kiểm toán của sinh viên Học viện Ngân hàng

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả: Nguyễn Hà Trang
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2019
Tóm tắt:
Phân loại: CAC
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành kế toán - kiểm toán của sinh viên Học viện Ngân hàng / Nguyễn Hà Trang, Trần Thị Ngọc Ánh; Trần Ngọc Tú hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2019 .- 106 tr. ; 29 cm
Không có bản in trong thư viện