Tên sách: Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong khủng hoảng: Kinh nghiệm Quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2022
Chủ đề: Dịch Covid 19
Tóm tắt:
Phân loại: 658.5; COC
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong khủng hoảng: Kinh nghiệm Quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 : Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ / Phạm Mạnh Hùng chủ nhiệm; Trần Huy Tùng, ... thành viên .- H. : Học viện Ngân hàng , 2022 .- 187 tr. ; 29 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000647 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng