Tên sách: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phongsaly, nước CHDCND Lào

Loại hình tài liệu:: Luận văn
Tác giả: Suvannaseng Amitar
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 352.4; SUA
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phongsaly, nước CHDCND Lào : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế / Suvannaseng Amitar; Lê Thị Minh Ngọc hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 116 tr. ; 29 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • LV.004380 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng