Tên sách: Marketing for decision makers

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả:
Thông tin xuất bản: South Melbourne; Cengage Learning; 2011
Chủ đề: Marketing
Tóm tắt:
Phân loại: 658.8; MAR
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Marketing for decision makers : For RMIT University / Siva Muthaly, ... .- South Melbourne : Cengage Learning , 2011 .- 401 p. ; 28 cm .- 9780170215763
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007862 | Phòng ITP | Sẵn sàng