Tên sách: Understanding and using English grammar

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Azar, Betty S.
Thông tin xuất bản: White Plains; Pearson Longman; 2009
Chủ đề: English grammar
Tóm tắt:
Phân loại: 425; AZA
Kho: Phòng ITP
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Understanding and using English grammar : Workbook / Betty S. Azar, Rachel Spack Koch, Stacy A. Hagen .- White Plains : Pearson Longman , 2009 .- 214 p. ; 26cm .- 9780132415439
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007872 | Phòng ITP | Sẵn sàng