Tên sách: Intermediate accounting

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Boston ; McGraw-Hill/Irwin ; 2009
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 657.044; INT
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Intermediate accounting / J David Spiceland,... .- Boston : McGraw-Hill/Irwin , 2009 .- 1203 p. ; 28 cm .- 9780073526874
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007874 | Phòng ITP | Sẵn sàng