Tên sách: Principles of accounting

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Boston; McGraw-Hill; 2009
Chủ đề: Accounting
Tóm tắt:
Phân loại: 657; PRI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Principles of accounting / Patricia A. Libby, ... .- Boston : McGraw-Hill , 2009 .- 556 p. ; 28 cm .- 9780073273952
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007875 | Phòng ITP | Sẵn sàng